กลุ่มกฎหมายและคดี

สิบตำรวจโทหญิงเบญจวรรณ คุ้มครอง
นิติกรชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎมายและคดี
0892185519benjawan-lex@hotmail.com
นายวรกานต์ คงบุรี
พนักงานราชการ
032-400-684

—————————————————————-

————————————————————–

ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร

คำพิพากษาที่น่าสนใจ

แนวทางการลงโทษทางวินัย

ความเห็นกฤษฏีกา

——————————————————————-

นโยบายการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีวินัย และป้องกันการกระทำผิดวินัย

—————————————————————

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี