กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสุพิชชา แสนสวย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวพัชรี หอมจันทร์
พนักงานธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี