กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสุพิชชา แสนสวย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 085-890-1221
นางสาวพัชรี หอมจันทร์
พนักงานธุรการ

โมเดลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี