กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
032-401-641 ต่อ 108
นายธนภัทร มีนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
032-401-641 ต่อ 108 thanapat@sesa10.go.th
นางวาสนา บุญมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
032-401-641 ต่อ 108
นางอาทิตยา ปรีชากร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
087 151 7032 bruangphueng@gmail.com
087 151 7032bruangphueng@gmail.com
นางสาวอัญชิสา สุรีย์แสง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
089 095 0378 anchisa.kkt@gmail.com
089 095 0378anchisa.kkt@gmail.com
นางสาวมยุรี กิจหิรัญ
พนักงานราชการ
032-401-641 ต่อ 108 mayuree.dear@hotmail.com
032-401-641 ต่อ 108mayuree.dear@hotmail.com
นางสาวณัฏฐ์ชญานิ์ภา ภู่ระหงษ์
พนักงานธุรการ
032-401-641 ต่อ 108
032-401-641 ต่อ 108

แผนผังบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โครงสร้างการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา

คู่มือการจัดการศึกษาตามมาตรา 12

แนวทางการจัดทำ ปพ.3 ในสถานศึกษา

เอกสารโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมภิบาล ณ โรงเรียนคงคาราม

คู่มือสำหรับประชาชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี