กลุ่มอำนวยการ

นางนันทนา ภิรมย์ภู่
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
032-401-641 ต่อ 105

นางสาวนพมาส สายน้ำปราณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
032-401-641 ต่อ 105
032-401-641 ต่อ 105
นางพิกุล แสงน้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
032-401-641 ต่อ 105
032-401-641 ต่อ 105
นางอารีย์ นิมาภาศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
032-401-641 ต่อ 105
032-401-641 ต่อ 105
นางสาวสุปราณี เผ่าพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
032-401-641 ต่อ 105
032-401-641 ต่อ 105
นางสาวณัฐฐิชา อินสวาสดิ์
พนักงานธุรการ
032-401-641 ต่อ 105
032-401-641 ต่อ 105
นางลัดดา ศตสังวัตสร์
พนักงานธุรการ
032-401-641 ต่อ 105
032-401-641 ต่อ 105
นายสมัชญ์ ชูจิตต์
ช่างสี
032-401-641 ต่อ 105
032-401-641 ต่อ 105
นายประมุข นวมพะเนียด
พนักงานบริการ
032-401-641 ต่อ 105
032-401-641 ต่อ 105
นายยงยุทธ พวงระย้า
พนักงานขับรถยนต์
032-401-641 ต่อ 105
032-401-641 ต่อ 105
นายอรรณพ เวชเพิ่ม
พนักงานขับรถยนต์
032-401-641 ต่อ 105
032-401-641 ต่อ 105
นายบุญรัตน์ จะงาม
พนักงานรักษาความปลอดภัย
032-401-641 ต่อ 105
032-401-641 ต่อ 105
นายมังกร คุ้มรอบ
พนักงานขับรถยนต์
032-401-641 ต่อ 105

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

——————————————————

——————————————————

แนวทางการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบประเมินความพึงพอใจ

——————————————————

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มของกลุ่ม

——————————————————

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี