การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ แจ้งให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาชนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาคัดเลือกเด็กและเยาวชน สมัครและจัดส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก เป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี