การจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี


โรงเรียนป่าเด็งวิทยา


โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา


โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี


โรงเรียนเขาย้อยวิทยา


โรงเรียนท่ายางวิทยา


โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา


โรงเรียนหนองจอกวิทยา


โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์


โรงเรียนบางตะบูนวิทยา


โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา


โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

โรงเรียนดอนยางวิทยา


โรงเรียนบ้านลาดวิทยา


โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต


โรงเรียนบางจานวิทยา


โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา


โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี


โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี


โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา


โรงเรียนคงคาราม


โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี


โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี