การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565
สำหรับนักเรียน และกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ โดยเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
089-0870819 / 062-9166914 และ 032-708636

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี