การจัดอบรมหลักสูตร “การคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา”

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการอบรมหลักสูตร “การคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา” โดยเป็นการอบรมภาคทฤษฎีในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูภาษาไทย คณิตศาสตร์ และครูที่รับผิดชอบงานนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด และบุคคลากรประจำศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และจะดำเนินการอบรมภาคทฤษฎีระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพิเศษจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้ง ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสาคร และสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี