การซักซ้อมการประเมิน Mock Assessmentโรงเรียนที่ยื่นขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.(OBECQA) ปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการเตรียมความพร้อม ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ประกอบด้วย นายอรุณ สรรพคุณ ผอ.ร.ร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี รองประธานกรรมการ นายธีระพันธุ์ ธีรานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ส.ต.อ.โรมรักษ์ หริ่งระรี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ และ นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
…โดยคณะกรรมการดังกล่าว ได้เข้าซักซ้อมเพื่อเตรียมการประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ด้วยวิธีการ site visit
ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี