การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (o-net) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้แก่ โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๒ โรงเรียน โดยมีนายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานศูนย์สอบในการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมนี้ นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยม และอำนวยความสะดวกในการจัดสอบฯ ให้กับสนามสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ตลอดระยะเวลาการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อย จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รูปภาพเพิ่มเติม…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี