การดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในส่วนของวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อ 17 และ ข้อ 18 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 และข้อ 9 และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล แสดงความจำนงพร้อมกรอกข้อมูลประวัติตามแบบฟอร์ม (แบบที่ 7) และส่งแบบกรอกข้อมูลประวัติได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2565
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

กลุ่มอำนวยการ 0 3240 1641 ต่อ 105
กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 3240 0682

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี