การตัดสินคลิปวิดีโอการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ฯรักชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินคลิปวิดีโอการประกวดกล่าวสุนทรพจน์บทสุนทรพจน์ เรื่อง รักชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และคณะกรรมการตัดสินฯ เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกในการตัดสินคลิปวิดีโอการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวในครั้งนี้
…โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแสดงออกทางความคิดตลอดจนการฝึกทักษะทางการพูด ความเป็นผู้นำ การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ผ่านการสื่อสาร รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงประวัติศาสตร์ดั้งเดิมรทึกถึงความภาคภูมิใจในประเทศชาติการเสียสละของบรรพบุรุษที่ได้สร้างและปกป้องบ้านเมือง พร้อมทั้งร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงาม ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี