การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาโดยใช้แนวคิดพหุปัญญาเป็นฐานฯ

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการลงนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาโดยใช้แนวคิดพหุปัญญาเป็นฐานในการขับเคลื่อนโครงการนำร่องการจัดการศึกษาโดยใช้แนวคิดพหุปัญญาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ในสังกัดสพม.เพชรบุรี ร่วมลงนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาฯ ในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายสขิล พรวิษณุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

ภาพ/ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี