การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แบบบูรณาการ

นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
และคณะศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สพม.เพชรบุรี
วัตถุประสงค์ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกาศึกษาแบบบูรณาการในครั้งนี้ เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระยะที่ ๒ ของโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์
ซึ่งมีประเด็นการนิเทศ จำนวน ๖ ประเด็น ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ การจัดการเรียน การสอนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สฐ. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลัก Coding การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี