การประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วย กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของเยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของภาษาไทยฯ ซึ่งการประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ๑. ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ๒. ระดับอุดมศึกษา และ ๓. ประชาชนทั่วไป โดยผู้ชนะจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี