การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เข้าร่วมงานการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดโดย สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.
…ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน การกระตุ้นให้ข้าราชการและองค์กรไปสู่เป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนเกิดผลดีแก่ราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรที่เป็นแบบอย่าง และกระตุ้นให้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณของวิชาชีพและสร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ดังกล่าว ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ ขอขอบคุณภาพจาก สพฐ. ส่วนกลาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี