การประชุมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 / 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลในสังกัดสพม.เพชรบุรี และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสพม.เพชรบุรี
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาความขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญจากข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2565 โดยใช้ข้อมูลนักเรียน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 จากฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากระบบ DMC (ของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นฐาน) รวมทั้งข้อมูลจำนวนครูจากบัญชีถือจ่าย (จ.18) และตรวจสอบข้อมูลปริมาณงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี กับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้สำหรับวางแผนและบริหารจัดการอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี