การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย ผอ.รร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี, ผอ.รร.คงคาราม ผอ.รร.
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี, รอง ผอ.รร.วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สพม.พบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี