การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเพรรบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พร้อมด้วย
นางสาวณัฐนันท์ พราพมณ์สังข์ รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี , ผอ.รร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี, ผอ.รร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ผอ.รร.คงคาราม รอง ผอ.รร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย, ผอ.กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี, รักษาการ ผอ.สนง.กศน.จังหวัดเพรบุรี และ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สพม.เพชรบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี