การประชุมคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล OBEC Content Center
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีในการเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตตรวจราชการที่ส 4 ภายในวันที่ 2 กันยายน 2565 โดยมีนางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี