การประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานะ ผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และชี้แจงแนวทางการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.เพชรบุรี ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้นำเข้าโครงการในระบบติดตาม eMENSCR เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านแอฟพลิเคชั่น Zoom เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประมินผลแห่งชาติ ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร โดยมีนายวัลลภ สงวนนามรองเลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี