การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ 19 ม.ค. 65 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ครั้งที่ 1/2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี