การประชุมวางแผนการจัดโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

วันอังคาร ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาเพชรบุรี ประธานเปิดการประชุมวางแผนการจัดโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการดำเนินการวางแผนการนิเทศฯ ตามคำสั่งแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สพม.เพชรบุรี การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมวางแผนการนิเทศฯ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี