การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ สู่การปฏิบัติเพื่อกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายศุภกร เรืองแสงอร่าม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ สู่การปฏิบัติเพื่อกระดับคุณภาพการศึกษา ของ สำนักงาน ก.ค.ศ. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี