การประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนครูสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนครูสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี สู่คุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

    

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรครูในการสร้างนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้สู่ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง และขยายผลการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส. กลุ่มนิเทศติดตามฯ

คลิกดูภาพกิจกรรม

เสนอข่าวโดย: งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี