การป้องกันโรคและภัยในฤดูหนาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ขอให้สถานศึกษาในสังกัดแจ้งนักเรียน และผู้ปกครองให้ทราบทั่วกัน ในเรื่องที่สำนักอนามัยแจ้งเตือนให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาว และเฝ้าระวังโรคภัยที่เกิดจากความหนาวเย็นเช่น โรคไข้หวัด/ ไข้หวัดใหญ่/ โรคติดเชื้อไวรัส RSV/ โรคปอดบวม/ โรคหัด/ โรคสุกใส / โรคมือ เท้า ปาก และโรคอุจจาระร่วง เป็นต้น โดยสามารถ download ข้อมูลของสำนักอนามัยได้ที่ www.bangkok.go.th/healte หรือเว็บไซต์ควบคุมโรคติดต่อ www.bangkok.go.th/bmadcd sหรือ QR Code ท้ายหนังสือนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี