การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โครงการ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ ๒ โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี และเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และให้ลูกเสือทุกคนมีจิตสาธารณะ ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี