การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ ๓ วันที่ ๓

วันที่ ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี (ผู้อำนวยการฝึก) พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมและอำนวยการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานรุ่นที่ ๓ ในวันสุดท้ายพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่วิทยากร และผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

รูปเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี