การมีส่วนร่วม

ทำเนียบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข
ประธานกรรมการ


ก.ต.ป.น. ปี 2565


ก.ต.ป.น. ปี 2566


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี