การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่19 สนามสอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรวิทยาลัย เพชรบุรี

วันที่23 มกราคม พ.ศ.2565 ท่านรองณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานคณะกรรมการการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 สนามสอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรวิทยาลัย เพชรบุรี โดยดำเนินการสอบคัดเลือกรอบที่1 จำนวน 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาตร์ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี