การอบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนยุคใหม่สำหรับครูผู้สอนภาษาจีน ในหัวข้อ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน”

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนยุคใหม่ สำหรับครูผู้สอนภาษาจีน สำหรับครูประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมชาติชาย-ภารดี อาคาร 100 ปี ชั้น 2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวดำเนินการโดยศูนย์ HCEC โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ในการจัดอบรมทักษะด้านภาษา และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน ในเขตพื้นที่บริการ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอบ้านแหลม อำเภอเขาย้อย
และอำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย แก้วบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร
การอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน”