การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE SCHOOL

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School พร้อมด้วย นายมหิศร แสงมณีรัตนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ให้แก่คณะครูในโรงเรียน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ : นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว
ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี