การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IYRC online ๒๐๒๑

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IYRC online ๒๐๒๑ ซึ่งบริษัท ซีเอ็ดยูเคลชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ได้ดำเนินการจัดแข่งขันแบบออนไลน์เป็นครั้งที่ ๒ โดยเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM Education และ Coding ในสถานศึกษา ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๖ -๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ และสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์ สพม.เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี