ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมแข่งขันเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปี ทั้งนี้ ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ฯ โดยตอบแบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี