ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ๒o๒๑ IYF WORLD CHAMP ออนไลน์

ด้วยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ได้จัดกิจกรรมเยาวชน “๒๐๒๑ IYF WORLD CHAMP THAILAND” ครั้งที่ ๑๒ โดยกิจกรรมจะดำเนินร่วมกันกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในรูปแบบเสมือนการเข้าค่ายจริงผ่านทางแอพพลิเคชั่น zoom

ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดที่สนใจ คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ จำนวนรวมไม่เกิน ๕๐ คน/โรงเรียน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี