ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนต์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ ๖

ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ได้จัดทำโครงการประกวดภาพยนต์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ ๖ (Short Science Film #๖) จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (หรือเทียบเท่า) ร่วมสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด “ภาพยนต์สั้นวิทยาศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “Science around us : ฝ่าวิกฤตกับวิทย์รอบตัวฯ ในรูปแบบหนังสั้นความยาวไม่ต่ำกว่า ๘ นาที ไม่เกิน ๑๐ นาที รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี