ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ-ไทย-จีน

ด้วยคณะที่ปรึกษาชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปราจีนบุรี ได้จัด “การประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ไทย จีน ๒๐๒๑” เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษา ได้มีโอกาสเสริมทักษะในการ พูด คัด เขียน คิดดัดแปลง ภาษาอังกฤษ ไทย จีน เพิ่มพัฒนาการทางภาษา

ในการนี้ ขอเชิญชวนสถานศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วม ไม่เกินคนละ ๓ ชิ้นงาน ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร และส่งเข้าร่วมส่งผลงานภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี