ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดเรียงความ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ได้จัดโครงการประกวดเรียงความ หัวข้อ “สุจริตธรรมนำสู่ความเจริญ” เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้แสดงทัศนคติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำรงชีวิตด้วยความสุจริต และสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านคอรัปชั่น โดยส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทางออนไลน์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี