คณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยม และประเมินเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการ สพม.เพชรบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
มอบหมาย คณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยม และประเมินเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA ประกอบด้วย นายอรุณ สรรพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายบุญช่วย วาดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม นายธีระพันธุ์ ธีรานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ศึกษานิเทศก์ และ สิบตำรวจเอกโรมรักษ์ หริ่งระรี่ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ณ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี