คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ นิเทศและประเมินผลการศึกษา

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ว่าที่ร.ต.นพดล  รักษ์แก้วประธานกรรมการ
นายประพจน์ แย้มทิมกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานบันขั้นพื้นฐานของรัฐ 
นายสุพล อนามัยกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานบันขั้นพื้นฐานของเอกชน
นายอรุณ สรรพคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมชัย สินแท้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประภัสสร์ อินทรประเสริฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางวนิดา  เอี่ยมสอาดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวรากรณ์ นาถมทองกรรมการและเลขานุการ