คลังความรู้ KM

คลังความรู้ (Knowledge Managment) ปรากฎบนหน้าเว็บเขต สพม. เพชรบุรี ประกอบด้วยเมนูต่างๆ ดังนี้

1. เนื้อหาความรู้จากกลุ่มงานในสังกัด สพม.เพชรบุรี ทั้ง 10 กลุ่ม

2. เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรม

3. โครงการโรงเรียนคุณธรรม

4. โครงการโรงเรียนประชารัฐ

5. งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

6. ข้อมูลสารสนเทศ

7. แผนปฏิบัติการ

8. ประมวลจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

9. ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

10. สารสนเทศอาชีพ 4 จังหวัด

11. มาตรการป้องกันภัย (ฉก.คศ.)

12. ระเบียบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์

13. มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน

โดยสามารถเข้าศึกษาความรู้ต่างๆ  ผ่านเมนูหน้าเว็บไซต์ สพม.เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี