งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นคณะกรรมการฝ่ายฆราวาสในงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคนทุนทรัพย์ เพื่อจ้างครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการภารโรง แม่บ้าน และพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน และเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี

รายงานข่าว : ณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจากโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี