ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (กรณีภาคปกติ) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 2 กันยายน 2565 |>>>
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วยนางรัชจิกร จิตวัฒนานนท์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสังกัดสพม.เพชรบุรี ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธีร์ ภวังคนันท์ ในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีภาคปกติ) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการและติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565
…โดยดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ ที่เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามการประเมินผลฯ ตามแบบ รต.65 รอบที่ 2 รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแบบรายงานฯ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2
ณ วิทยาลัยอาชีพวังไกลกังวล 2 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี