ตรวจสอบโครงสร้างอาคารเรียน

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา ลอยเจิ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, นางสาวอัญมณี ใจเด็จ นักวิชาการเงินและบัญชี และนางวรรณา จิตกระแส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนเขาย้อยวิทยา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเป็นสำคัญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี