ตรวจเยี่ยมแนะนำแนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี   พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการเรียนการสอนในรูปแบบ Online พร้อมแนะนำแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On Site ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี