ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดตั้งโรงเรียนคุณภาพการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน พร้อมด้วย นางรัชจิกร จิตวัฒนานนท์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ นายสขิล พรวิษณุ ศึกษานิเทศก์ และนางสุรัญชนา เก่งการค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะบุคลากร สพม.เพชรบุรี
ณ โรงเรียนท่ายางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี