ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง และการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศที่สอง ปีการศึกษา 2565 (รร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี)

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รวมทั้งผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จังหวัดเพชรบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา นำโดย นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และผู้อำนวยการสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง สวก. สพฐ. และคณะทำงาน ซึ่งรร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เป็นศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่น และภาษาต่างประเทศที่สองอื่น ๆ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง และการดำเนินการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง ประจำปีการศึกษา 2565 รวมทั้งการปฏิบัติงานสอนของครูเจ้าของภาษา
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูล และสิ่งที่ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกับผู้บริหาร ครู และนักเรียน มาพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี