ติดตามการดำเนินการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสุกัญญา อินทร์จันทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนายสขิล พรวิษณุ ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามการดำเนินการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ณ ศูนย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และศูนย์โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

ภาพ:ข่าว/ สุกัญญา อินทร์จันทร์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี