ติดตามนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี, นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางยุพากรณ์ จงเจริญ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นำคณะติดตามนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่เยี่ยมนางสาวณีญานุช นุชกระโทก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี