ทีมสพม.เพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET เตรียมความพร้อมการสอบ ระบบ (Digital Testing)

ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสนามสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สพม.เพชรบุรี จำนวน 22 แห่ง ในการเตรียมความพร้อมของสนามสอบ (O-NET) …โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2566 โดยได้ปรับรูปแบบการทดสอบจากเดิม การทดสอบด้วยกระดาษ (Paper Pencil) เปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่การทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ทั้งนี้บรรยากาศในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


จัดทำโดย : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี